banner
page01
>> 返回 您当前所在位置:主页 > 可行性报告 > 能源矿业项目 >

煤矿开采及安全生产监控系统构建项目可行性报告

相关介绍
项目可行性研究报告是企业从事建设项目投资活动之前,由可行性研究主体(一般是专业咨询机构)对市场、收益、技术、法规等项目影响因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素,分析项目必要性、项目是否可行,评估项目经济效益和社会效益,为项目投资主体提供决策支持意见或申请项目主管部门批复的文件。
《煤矿开采及煤矿安全生产监控系统构建项目可行性研究报告》,由北京文海经略投资咨询有限公司太原分公司项目部编制。煤矿开采及煤矿安全生产监控系统构建项目可行性研究报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定,对煤矿开采及煤矿安全生产监控系统建设项目的依据、必要性、可行性和条件进行了论述,对生产规模、生产工艺技术方案、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节能、招投标、项目实施进度、投资估算、资金筹措和财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价,为煤矿开采及煤矿安全生产监控系统建设项目建设提供可靠的依据。
北京文海经略投资咨询有限公司所编写的《煤矿开采及煤矿安全生产监控系统构建建设项目可行性研究报告》可作为以下用途:
1. 用于报送国家发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告 。
2. 用于银行贷款的可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告。
3. 用于融资、对外招商合作的可行性研究报告。
4. 用于申请国家政策资金的可行性研究报告。
5. 用于IPO上市募投的可行性研究报告。
6. 用于园区评价定级的立项报告及可行性研究报告。
7. 用于企业工程建设指导的可行性研究报告。
8. 用于煤矿开采及煤矿安全生产监控系统构建项目的业主申请政府补贴的可行性研究报告
目录
1、总论............................................................... 1
1.1 项目概况......................................................... 1
1.2 报告编制依据..................................................... 1
1.3 项目单位情况..................................................... 2
1.4 工程概述......................................................... 2
1.5 建设条件......................................................... 3
1.6 可研报告设计范围................................................. 4
1.7 主要经济技术指标................................................. 4
1.8投资估算........................................................... 6
1.9济效果分析......................................................... 6
1.10总论.............................................................. 6
2、煤质特性及可选性.................................................... 7
2.1煤源情况........................................................... 7
2.2煤质特征........................................................... 7
2.3煤的可选性......................................................... 8
3、产品市场和建设规模................................................. 13
3.1 市场预测.......................................................... 13
3.2 产品方案.......................................................... 14
3.3 建设规模.......................................................... 14
4、建厂条件和厂址选择................................................. 15
4.1 自然条件.......................................................... 15
4.2 社会经济环境...................................................... 16
4.3 建厂条件.......................................................... 17
4.4厂址选择.......................................................... 17
5、工程设计方案....................................................... 19
5.1 现有工程概况...................................................... 19
5.2 洗煤工艺.......................................................... 20
5.2 电器电动化........................................................ 26
5.3总平面布置及运输.................................................. 28
5.4建筑物与构筑物.................................................... 29
5.5 辅助生产工程...................................................... 30
6、节能措施综述....................................................... 34
6.1项目耗能指标...................................................... 34
6.2能耗指标分析...................................................... 34
6.3节能措施.......................................................... 34
6.4预期效果.......................................................... 35
7、环境保护与安全生产................................................. 35
7.1 编制依据及采用标准................................................ 35
7.2 厂址及环境现状.................................................... 37
7.3 主要污染源与污染物分析............................................ 37
7.4 环境保护与综合控制措施............................................ 38
8、消 防............................................................. 46
8.1消防设计依据及主要原则............................................ 46
8.2 各专业消防设计.................................................... 47
8.3 消防器材.......................................................... 51
8.4消防通讯.......................................................... 51
8.5消防机构.......................................................... 51
8.6预防火灾安全措施评估.............................................. 51
9、抗震设防........................................................... 51
9.1 编制依据及原则.................................................... 51
9.2 抗震设防标准...................................................... 53
9.3 抗震设计.......................................................... 53
10、生产组织和劳动定员................................................ 54
10.1管理体制及组织机构............................................... 54
10.2 人员的来源和培训................................................. 55
11、项目实施计划...................................................... 56
11.1 建设周期规划..................................................... 56
11.2工程各阶段实施进度规划........................................... 56
11.3加快建设的措施与建议............................................. 57
12、投资估算及资金筹措................................................ 58
12.1编制说明......................................................... 58
12.2 编制依据......................................................... 58
12.3 问题说明......................................................... 59
12.4 投资估算......................................................... 59
12.5资金筹措......................................................... 60
13、经济效益分析及评价................................................ 60
13.1评价说明......................................................... 60
13.2项目计算期....................................................... 60
13.3 效益计算......................................................... 60
13.4 财务评价......................................................... 62
14、结 论............................................................ 64
北京文海经略投资咨询有限公司太原分公司,欢迎来电咨询洽谈报告编制事项,共创宏伟事业。

在线客服
关于文海
>>产业分析
>>企业情报
>>技术工艺
>>进出口数据
banner